Thousands Become Millions: An Error in Translation Gains Credence in The New York Times

תקציב הפרסום הגאה של עיריית תל-אביב וגלגוליה של טעות תרגום העין השביעית, 30 בינואר 2012 נניח שאתם העורכים של עיתון ישראלי הצריכים להעריך את התקציב של מסע פרסום במימון ציבורי להאדרת שמה של תל-אביב כמעוז הומואי מצטיין. בלי להציץ, מהי לדעתכם עלותו הכוללת של הקמפיין? עכשיו מותר להציץ. ב-21 בפברואר 2011 פירסם ynet ידיעה שעניינה…